ALCPT ย่อมาจาก American Language Course Placement Test ผลิตขึ้นโดย DLIELC เหมือนกับข้อสอบ ECL แต่สถาบันการศึกษาสามารถใช้ข้อสอบ ALCPT ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษของตนเองได้

            กองทัพเรือ โดย ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ โดยให้คะแนนสอบ American Language Course Placement Test (ALCPT/PT) ที่ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีระยะเวลาใช้งาน ๑๐๕ วัน (๑๕ สัปดาห์) โดยผู้เข้ารับการสอบไม่มีสิทธิ์สอบใหม่ หากผลการสอบเดิมยังครอบคลุมระยะเวลาดังกล่าว และให้บังคับใช้สำหรับผู้ที่เข้ารับการสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ สำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผลคะแนนสอบ ALCPT มีระยะเวลาการใช้งาน ๑๐๕ วัน จะเป็นการบรรเทาปัญหาการรักษามาตรฐานข้อสอบ และช่วยให้กองทัพเรือประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อข้อสอบ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการสอบมีการเตรียมความพร้อมกับตั้งใจในการสอบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีผลต่อความรู้ได้ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือในการคัดเลือกเพื่อเตรียมไปศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยต่าง ๆ จะสามารถคัดเลือกตัวบุคคลได้รวดเร็วและคล่องตัวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีทุนเร่งด่วน เพราะมีผลคะแนนสอบที่ยังใช้งานได้อยู่ ซึ่ง ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้จัดทำฐานข้อมูลของผู้เข้าสอบไว้แล้ว นอกจากนั้น การกำหนดระยะเวลาการใช้งาน ๑๐๕ วัน สอดคล้องกับกำหนดระยะเวลาการใช้งานของผล คะแนน ECL ที่ DLI กำหนด DLI ซึ่งเป็นสถาบันทางภาษาที่เชื่อถือได้ของสหรัฐ ฯ มีการประเมินผลแล้วกำหนดเป็นแผนการฝึกอบรมภาษา ปรากฏว่าระยะเวลาในการพัฒนาด้านภาษาให้แก่ผู้ที่มีผลคะแนน ELC ระหว่าง ๖๐ - ๖๔ จะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๑๓ สัปดาห์ เพื่อให้สามารถสอบได้ ๗๐ คะแนน และใช้ระยะเวลาถึง ๒๓ สัปดาห์ เพื่อให้ได้ ๘๐ คะแนน ดังนั้น การกำหนดให้คะแนนสอบ ALCPT มีระยะเวลาการใช้งาน ๑๐๕ วัน โดยผู้เข้ารับการสอบยังสามารถสมัครสอบรับทุนอื่น ๆ ได้ โดยสอบข้อเขียนตามที่หน่วยคัดเลือกกำหนดและใช้คะแนนภาษาอังกฤษ ซึ่งยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการใช้งาน ๑๐๕ วัน ดังกล่าว