ระบบการเรียนการสอนนี้อธิบายถึงเครื่องมือต่าง ๆ ในการใช้งาน MOODLE

เช่น การเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล ฯลฯ