เทคโนโลยีสารสนเทศ

การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นรายวิชาให้ความรู้ด้านการใช้ห้องสมุด
ทั้งประเภทของทรัพยากรห้องสมุด การให้บริการต่างๆ
และการสื่อสารผ่านระบบงานห้องสมุด

      คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในปััจจุบัน                                                                                 

คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร